Mako Vervoerservice De Vinken 2
5735 EN Aarle Rixtel
Tel.: 06-22692797
Mob.: 0031 (6) - 22 69 27 97
info@mako-vervoerservice.nl
Home  |  Wie wij zijn  |  Tarieven  |  Referenties  |  Routeplanners  |  Condities  |  Contact  |  Mako-Administratie
ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR KOERIERSDIENSTEN

Artikel 1: Definities ...................................................................................... 5
Artikel 2: Werkingssfeer ............................................................................ 7
Artikel 3: Verplichtingen van de koerier......................................... 7
Artikel 4: Verplichting van de afzender........................................... 7
Artikel 5: Aansprakelijkheid van de koerier................................. 9
Toelichting................................................................................... 11
Artikel 6: Arbitrage....................................................................................... 12
Toelichting................................................................................... 12
4
AANTEKENINGEN
5
ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR KOERIERSDIENSTEN
Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld
door de sVa / Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en
Rotterdam.
2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg (Genve 1956), zoals aangevuld
door het protocol van 1978.
3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo
spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde
af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn
waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij
de opdracht wordt overeengekomen.
4. Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig
vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte
werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de
zending dient af te leveren.
7. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier
deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier
de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
6
AANTEKENINGEN
7
Artikel 2
Werkingssfeer
1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden
de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden
niet wordt afgeweken.
2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het
CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen
genoemd in lid 1 van dit artikel.
Artikel 3
Verplichtingen van de koerier
1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen
plaats en tijd in ontvangst te nemen.
2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting
heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht
schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op
te zeggen.
3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen
tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te
leveren aan de ontvanger.
4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet
van toepassing.
Artikel 4
Verplichting van de afzender
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten,
welke vr de aflevering van de zending moeten worden
vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter
beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke
inlichtingen te verschaffen.
8
AANTEKENINGEN
9
Artikel 5
Aansprakelijkheid van de koerier
Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd
in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen,
doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het
doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht,
verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot
maximaal € 454 per zending.
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar
of
zending manco
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming
wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat
als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan
de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor
het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens
overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met
inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454
per zending;
b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden
van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd,
maximaal tweemaal de vracht.
Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden
gerestitueerd.
10
Vertraging
3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het
overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen
termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen
vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd
betaald te worden gerestitueerd.
Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan
schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de
koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van
tweemaal de overeengekomen vracht.
Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens
overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending
zelve tot maximaal € 454 per zending.
4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of
geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een
beroep op overmacht niet toe bij:
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder
van het voertuig
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en
het materiaal waarvan de koerier zich bedient
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden
niet van toepassing.
Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid
van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in
Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek.
Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering
van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voor11
waarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst
bevat, wordt vastgelegd.
Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.
Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule naar deze
voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.
Artikel 6
Arbitrage
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de
onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel
van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting
Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te s-Gravenhage.
Toelichting
Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende ondernemersorganisaties
EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer, Nederlandsch
Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland is een scheidsgerecht
in het leven geroepen onder de naam Stichting Arbitrage voor
Logistiek, Postbus 82118, 2508 EC s-Gravenhage, telefoon: 070 - 30 66
767, fax: 070 - 351 20 25, e-mail: sal@tmsbv.nl, internet: www.arbitragelogistiek.
nl
Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten
waarop de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten van
toepassing zijn, gebruik wenst te maken van dit scheidsgerecht kan men de
volgende arbitrage-clausule opnemen in dergelijke overeenkomsten:
Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende
geschillen worden onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het
Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te
s-Gravenhage. Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst
van toepassing is zullen arbiters dienovereenkomstig de
CMR toepassen.